Hej bästa Medlemmar!

Vi välkomnar alla medlemmar till årsmötet.

Årsmötet hålls tisdagen den 28 mars, kl. 18.00 i klubbhuset.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 mars, och skickas till surfclubklagshamn@gmail.com

DAGORDNING (medtages)

ÅRSMÖTE 2023-03-28 verksamhetsår 2022

§ 1 Mötet behörigt utlyst.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
§ 4 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötets protokoll tillika rösträknare.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022.
§ 6 Resultat och balansräkning.
§ 7 Revisionsberättelse.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9 Medlemsavgift för år 2023.
§ 10 Verksamhetsplan för år 2023.
§ 11 Val av klubbstyrelse.
§ 12 Val av två revisorer på ett år, varav en sammankallande.
§ 13 Val av två personer till valberedning på ett år, varav en sammankallande.
§ 14 Inkomna motioner.
§ 15 Övriga frågor.
§ 16 Mötets avslutning.

Klubben bjuder på kaffe o kaka.

Vi vore tacksamma om ni hör av er till surfclubklagshamn@gmail.com om ni kommer så har vi lättare att planera mötet.

Välkomna!

Hälsningar

Styrelsen / Micke, Johan, Henrik, Niclas, Camilla, Ove och Paola