Fastställda av Årsmötet 2006-03-13

Mål och inriktning
Idrotten windsurfing skall inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till var och ens värderingar. Windsurfing skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Windsurfing skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera all människors lika värde.

MEDLEMSKAP
§ 1 Windsurfande medlem intages av styrelsen, efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, som är fastställd av årsmötet.

§ 2 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgad avgift till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid minst fjorton dagar.

MEDLEM
§ 3 Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. Låskort och nycklar får inte utlämnas eller överlåtas. Skall återlämnas till kassören vid utträde av föreningen.

STYRELSEN
§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningens bindande regler iakttas: verkställa av årsmötet fattade beslut: planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; ansvara för och förvalta föreningen medel; och förbereda årsmötet.

§ 5 Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledarmöten. Styrelseledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år med tre sjundedelar, fyra sjundedelar växelvis vart år. Ordförande och kassör väljs av årsmötet, med olika valperiod, övriga uppdrag konstitueras av styrelsen, vid första sammanträdet efter årsmötet.

§ 6 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

§ 7 Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe. Ordföranden förbereder styrelsesammanträden och föreningens möten och tillser att fattade beslut verkställs: att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. Sekreteraren; Att föra protokoll över styrelsen sammanträde. Att registrera och förvara protokoll. Kassören; Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter; Att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som finns att få; Att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa; Att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper; Att i förekommande fall lämna särskild uppgift; Att årligen upprätta balans samt resultaträkningar; Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs; Att föreningens tillhörigheter är försäkrade.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
§ 8 Verksamhetsåret och räkenskapsåret, samt styrelsens arbetsår omfattar tiden, från årsmötet till årsmötet påföljande år.

REVISION
§ 9 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret. Revisorerna skall granska styrelsen förrvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

MÖTEN
§ 10 Årsmöte hålles i mars månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översändes till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Styrelsen skall hålla revisionshandlingar och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Medlem som under verksamhetsåret fyllt sexton har rösträtt. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande om kallelse utgått till alla medlemmarna.

§ 11 Vid årsmötet förekommer följande ärenden;

1. Fråga om mötet utlyst på stadgenligt sätt.

2. Fastställande av dagordningen.

3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

4. Val av justeringsmän, att jämte ordföranden justera dagen protokoll, samt två rösträknare.

5. Styrelsen verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för verksamhetsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret.

8. Fastställande av medlemsavgift.

9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

10. Val av styrelseledamot.

11. Val av två revisorer för tid av ett år.

12. Val av två ledamöter i valberedning, varav en utsetts till sammankallande.

13. Genomgång av inkomna motioner.

14. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på dagordningen för mötet.

BESLUT OCH OMRÖSTNING
§ 12 Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag av paragraf tretton, avgörs vid omröstning alla beslut med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör ordförandens röst om denne är röstberättigad.

STADGEFRÅGOR
§ 13 Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen, i sådant fall krävs 2/3 dels majoritet av avgivna röster, från dom närvarande medlemmarna, kallelse och ärendet måste utgått till alla medlemmarna.

§ 14 I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Justerat av årsmötets justeringsmän.