Hej bästa Medlemmar!

Pandemin har delvis lagt sig och vi välkomnar därför alla medlemmar till årets höjdpunkt i det alldeles nyrenoverade klubbhuset, med nya omklädningsrum och ordentligt uppfräschat kök och samlingsplats med panoramafönster…

Årsmötet hålls onsdag den 27 april, kl. 19.00 i klubbhuset.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 april och skickas till info@surfclubklagshamn.se

DAGORDNING (medtages)

ÅRSMÖTE 2022-04-27 verksamhetsår 2021

§ 1 Mötet behörigt utlyst.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
§ 4 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötets protokoll tillika rösträknare.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.
§ 6 Resultat och balansräkning.
§ 7 Revisionsberättelse.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9 Medlemsavgift för år 2022.
§ 10 Verksamhetsplan för år 2022
§ 11 Val av klubbstyrelse.
§ 12 Val av två revisorer på ett år, varav en sammankallande.
§ 13 Val av två personer till valberedning på ett år, varav en sammankallande.
§ 14 Inkomna motioner.
§ 15 Övriga frågor.
§ 16 Mötets avslutning.

Klubben bjuder på kaffe o kaka.

Vi vore tacksamma om ni hör av er till info@surfclubklagshamn.se om ni kommer så har vi lättare att planera mötet.

VÄLKOMNA!

Hälsningar

Styrelsen / Micke, Johan, Henrik, Niclas, Ove och Paola